Pokrytie plochých a mierne šikmích striech hydroizolačnými fóliami

Ak chcete realizovať rekonštrukciu strechy, je to jedna z možností. Strešné fólie sú určené pre strechy jednoplášťové, dvojplášťové, vetrané, nevetrané, s tepelne izolačnou vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezspádové a pre strechy nepochôdzne, pochôdzne, pojazdné, s násypom kameniva alebo zeminy, so záhradnickou úpravou, zavodnené apod.

Tieto fólie sú určené na pokrývanie striech nových budov, ale aj pre modernizáciu, rekonštrukciu a sanáciu striech starších objektov

 

 

Nosná podkladová konštrukcia rekonštruovanej a novej strechy musí zodpovedať technickým požiadavkám výstavby

Pri realizácií pokládky plochej strechy technológiou fólií je nutné dbať na to, aby bol podklad rovinatý, to znamená  hladký vyrovnaný, bez ostrých výstupkov a musia byť hlavne dodržané požiadavky na zaťažiteľnosť strechy, čo sa týka mechanického kotvenia a priehybov, dilatačných špár a iných.

Základné požiadavky na podklad rekonštruovanej a novej strechy

 • povrch strechy nesmie byť hrubý, ostré hrany a výstupky odstránené
 • podklad strechy musí byť dostatočne stabilný, odolný proti zosunutiu, odolný proti saniu vetra
 • súdržnosť jednotlivých vrstiev musí byť dostatočne vyzretá
 • v prípade kotevného systému musí byť zabudovaný kotevný prvok
 • väčšie škáry v podklade povlakovej krytiny sa vypĺňajú vhodným mäkkým materiálom
 • na podklade nesmie byť stojaca voda, sneh, alebo ľad
 • vrstvy na báze silikátov a aglomerovaného dreva musia byť naipregnované, dilatované, vyrovnané
 • podklad na báze betónových tvárnic musí byť vyrovnaný a špáry vyspravené
 • podklady na báze plechov – plechy musia zodpovedať technickým normám
 • tepelná izolácia z polystyrénových dosiek alebo minerálnych vĺn musia byť poukladané presne, s prekrytím špár
 • parozábrana na streche zabraňuje prenikaniu vodných pár do vrstiev strešného plášťa a ich zrážaniu vo vrstvách tepelnej izolácie
 • ak máte iný podklad, z menej často používaného materiálu, musí byť technologický postup dodržaný podľa nariadení výrobcu

Cena za zhotovenie strechy

Cena za zhotovenie jedného m2 strechy je 20 eur s DPH. Viete si teda veľmi rýchlo vypočítať cenu za vašu strechu. V cene je pokládka fólie a ľahké oplechovanie strechy. Presné podmienky podľa dohody.

Budeme radi, ak nás oslovíte pri výbere firmy na rekonštrukciu vašej strechy.

 

Hydroizolačný systém – PROTAN